poniedziałek, 27 sierpnia 2012

Unless you have man in a man - Zawartość człowieka w człowieku - zapowiedź

 Album "Unless you have man in a man" - "Zawartość człowieka w człowieku", powstał dzięki uprzejmości wielu artystów, którzy zgodzili się wziąć w nim udział i w ten sposób pomóc potrzebującemu dziecku! Projekt zawiera remiksy moich kompozycji wykonywanych przez moich przyjaciół muzyków i kompozytorów muzyki elektronicznej. Na płycie znajdziecie różnorodną muzykę elektroniczną z całą paletą barw i emocji. Każdy z twórców w odmienny i charakterystyczny dla siebie sposób zinterpretował moje kompozycje. Jest to album z przesłaniem dla każdego i jednocześnie z pytaniem - ile jeszcze jest we mnie, w nas miłości do drugiego człowieka? Ile łagodnego serca i pomocnej dłoni? Czy tak naprawdę jestem jeszcze człowiekiem, kiedy mijam z obojętnością drugiego człowieka leżącego na ulicy, czy kogokolwiek kto właśnie potrzebuje pomocy? Oraz zmusza do zastanowienia co tak naprawdę określa mnie jako "człowieka"? Ja już to wiem. Jestem na tyle człowiekiem, na ile umiem pochylić się nad moim bratem - człowiekiem oraz nad jego niedolą i cierpieniem! Teraz odpowiedz sobie na pytanie: "Ile jest jeszcze we mnie człowieka?"


Powyższy teledysk to klip promujący całe wydawnictwo - które ukaże się niebawem - myślę, że na początku września. W opisie wydawnictwa zawarte będą wszelkie niezbędne informacje na temat Klaudii Gawlik dla której została zorganizowana akcja pomocowa!
Wojtek Wszelaki

Na albumie grają:
Jakub Fijak, Gotard, Invisible hand, Władysław Komendark, Jacek Rozwadowski, Dorian Przystalski, Przemysław Rudź, Paweł Wawrzyniak, Dariusz Wilk (DaWi), Vanderson, Wojciech Wszelaki.2 komentarze:

 1. Hi Wojciech Wszelaki, I'm since July 31th in hospital and I have yet several weeks to go. If the pain is not to hard I can a few hours on the web. Only I have no translation for your Polish text. I think you mean you have a new album 'A man is a human'
  The music of the video herr is beautiful video here.
  When I'm back home (?) and have my own pc, conversate is much easier.
  Greetings,
  Frederik Plets (Freger65)

  OdpowiedzUsuń
 2. Album "Unless you have a man in man" - "Content human in man", was courtesy of the many artists who have agreed to take part in it, and in this way to help a child in need! The project includes remixes of my compositions performed by my friends, musicians and composers of electronic music. On board you will find a diverse electronic music with the whole palette of colors and emotions. Each of the authors in a different and characteristic way to interpret my compositions. This is music with a message for everyone and at the same time with the question - how much is in me, in us the love of another human being? How gentle heart and a helping hand? Is it really am still a man, when I pass with indifference another man lying on the street, or anyone who just needs help? And makes you wonder what really defines me as a "man"? I already know it. I am a man, so far as I can lean on my brother - a man and on his misery and suffering! Now answer the question: "What is still in me, man?"


  The above video is a clip promoting the whole release - which will be released soon - I think at the beginning of September. In the description of publications included are all the necessary information about Claudia Gawlik was organized for the shares on assistance!

  This translation of the text with google translator. Thank you and I'm glad that you like music and video. I wish you a speedy recovery and a lot of fun. Yours sincerely - wojtek

  OdpowiedzUsuń